Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu

Carte:
Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu
Autor:
Nuţu Roşca
Editura:
Editura * 2009
Descriere:
15 x 21 cm, 272 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, iconografie alb-negru
Note:
Lucrare care evoca activitatea basarabeanului Daniel Ciugureanu, care din diverse funcţii oficiale a susţinut unirea cu România. Sunt trecute în revistă principalele sale acţiuni în acest sens, destinul său tragic şi nemeritat. Consultând şi alte lucrări pe această temă rezultă soarta nedreaptă (eufemistic vorbind) a multor intelectuali români din Basarabia care au acţionat pentru întregirea Patriei.
Preţ:
33 ron
COD: D/DR/J1/046

Reclame

Dragoş Vodă, Apărător de neam şi lege

Carte:
Dragoş Vodă,
Apărător de neam şi lege
Autor:
Nuţu Roşca
Editura:
Editura *, Sighetu Marmaţiei, 2011
Descriere:
15 x 21 cm, 204 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, Note, Bibliografie, iconografie interesantă alb-negru
Note:
Doctor în filologie din 1978, implicat activ în viaţa cultura şi şi religioasă a Maramureşului, cetăţean de onoare al Sighetului din 2012, Nuţu Roşca a publicat 25 de cărţi, a publicat numeroase studii şi articole, a susţinut comunicări ştiinţifice în cadrul unor simpozioane de interes local şi national. Printre volumele semnate de acesta menţionăm: Onomastica din Valea Izei, Universitatea din Bucureşti, 1978, 26 p (teza de doctorat, reluată ulterior, adăugită şi adusă la dimensiuni specifice unui volum respectabil), Închisoarea elitei româneşti. Compendiu, Editura Gutinul S.R.L., Baia Mare, 1998, 164 p., Mănăstirea Săpânţa-Peri, 2003, Ed. A II-a, 2007, 130 p., Lirică populară din Maramureş, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005, 258 p, Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu, Sighetu Marmaţiei, 2009, 272 p. La o simplă răsfoire a materialelor existente în mediul virtual, se poate spune despre Nuţu Roşca că este un autor prolific, bine ancorat în comunitate, apreciat pentru scrierile filologice, considerat de unii un pic cam prea subiectiv, entuziast, atunci când abordează teme cultice sau ţinând de istoria autohtonă.
Dragoş Vodă, Apărător de neam şi lege, este un volum caracteristic autorului, abordarea subiectului fiind evident entuziastă, scriitura cursivă şi concisă, specifică filologului de profesie, bibliografia suficient de vastă pentru a da soliditate demersului. Este împărţit pe nouă capitole: Dragoş, voievod al Maramureşului; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte ortodoxe în Maramureş; O altă Moldovă; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte în Galiţia; Dragoş, voievod al Moldovei; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte în Moldova; Împlinirea unui destin; Dragoş Vodă, după Dragoş Vodă; Concluzii.
Mi-au atras atenţia, în special, două dintre capitolele menţionate, deşi cartea în ansamblul ei este interesantă. În primul rând O altă Moldovă, secţiune care evocă intenţiile voievodului maramureşean de a edifica o ţară românească la nord de graniţele Maramureşului istoric, preocupările acestuia de a consolida elementul românesc din zona menţionată în plan material şi spiritual. Sunt aduse în atenţie cercetări ale istoricilor români şi străini care relevă existenţa, în secolele XII-XV, a cca. 500 (într-o variantă optimistă, peste 150 în cele mai prudente) aşezări valahe în nord, pe o arie vastă, care se întinde astăzi pe teritoriile Ucrainei vestice şi a Poloniei de sud. Dintre regiunile în care au fost identificate sate româneşti sunt amintite Haliciul, Galiţia, Podolia, Silezia, Samok, Sambor, Przemysi, etc., fiind citaţi savantul Ştefan Meteş şi prof. polonez Fr. Buyak, alături de alţi intelectuali care au făcut cercetări pe această temă, susţinători ai prezenţei semnificative a elementului etnic românesc în spaţiul nordic.
Capitolul Dragoş Vodă, după Dragoş Vodă, evidenţiază modul în care imaginea voievodului a reuşit să translateze veacurile prin creaţiile populare în primul rând, prin literatură, arte plastice, heraldică şi toponimie. Se face trimitere la scrieri vechi, unele inspirate de poveştile, legendele şi tradiţiile moldovene, altele având ca punct de plecare documente istorice: Cronica şi analele putnene, Cronica moldovenească, Cronica anonimă, Letopiseţul lui Grigore Ureche, etc. Reflectările în literatură amintesc de Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Mihai Eminescu, şi mulţi alţii.
Se poate concluziona că Nuţu Roşca a reuşit să creioneze un portret complex al voievodului moldo-maramureşean, un personaj interesant, cu influenţă pe teritorii suficient de întinse pentru a fi considerat important, despre care cred că se va mai scrie atât în plan ştiinţific, cât şi pe tărâm literar. Dincolo de unele reproşuri ce i s-au făcut prezentului studiu, poate cel mai dezbătut aspect referindu-se la faptul că autorul consideră actuala Biserică reformată din Sighetu Marmaţiei ca fiind o ctitorie a voievodului, teorie contestată de alţi intelectuali care s-au aplecat asupra subiectului (temă oarecum la fel de atractivă şi generatoare de patimi ca şi cea referitoare la originea numelui Sighet, care desemnează vechea capitală a Maramureşului istoric), volumul rămâne unul incitant, valoros prin datele şi interpretările înserate, care merită parcurs de oricine este interesat de subiectul abordat.

COD: A/ST/mj/006

Vînătorul negru

Carte:DSC03492
Vînătorul negru
Autor:
Pierre Vidal- Naquet
Editura:
Editura Eminescu, Colecţia Clepsidra, 1985
Descriere:
12 x x 17 cm, 542 pagini, stare bună, traducere de Zoe Petre, scurtă consemnare a cumpărătorului, ilustraţia copertei de Aurel Bulacu, Cuvântul traducătorului, Note, Cuvânt înaite, Cuvânt înaite la ediţia română.
Note:
Pierre Emmanuel Vidal-Naquet (1930- 2006), a fost istoric francez, specializat în istoria Greciei antice, însă a fost preocupat şi de alte teme, precum Războiul din Algeria, conflictul israeliano-arab, dictatura coloneilor din Grecia.
Vînătorul negru, având subtitlul Forme de gândire şi forme de sociatate în lumea greacă, reprezintă o interesantă incursiune într-o lume de mult apusă dar ale cărei ecouri dăinuie încă în mintea şi reflexele europenilor. Nu puţini sunt cei care susţin că Europa s-a edificat pe modelele de gândire şi organizare din Grecia antică, afluxul principal de informaţie filosofică, culturală, politică, etc, venind tocmai în epoca Renaşterii. După Zoe Petre, ceea ce este extrem de fertil în demersul lui Pierre Vidal- Naquet este, într-adevăr, pemanenta confruntare între fapte şi reprezentări, între cadrul socio-politic şi instituţional al istoriei Greciei şi modul în care aceste structuri sânt concepute şi exprimate de colectivităţile umane a căror devenire o ordonează. Iar autorul ne lămureşte, în Cuvânt înainte, atât despre forma volumului, reunirea mai multor articole cu temă comună, cât şi privind conţinutul acestuia, respectiv interpretarea, analiza, punerea în context a numeroase texte literare, filosofice, povestiri mitologice, confruntarea acestora cu izvoarele care descriu practicile sociale ale vremii, adică războiul, sclavia, ritualurile de iniţiere ale tinerilor, etc.

Structural, cartea este împărţită în patru capitole, fiecare tratând teme bine definite: Spaţiul şi timpul; Tinerii şi războinicii; Femeile , sclavii, meşteşugarii; Cetatea: gândită, trăită. Parcurgând-o, cititorul descoperă sau redescoperă, concepţiile vechilor greci despre timpul liniar şi cel spiral, apariţia lumii cunoscute, a zeilor şi a oamenilor, opoziţiile fundamentale din sistemul filosofic grecesc, rolul şi locul diferitelor categorii sociale  în sociatatea arhaică, structura armatei, tactici clasice de luptă şi inovaţii care au hotărât soarta unor confruntări, iniţierea tinerilor şi riturile care îi însoţesc în drumul lor spre statutul de cetăţean cu drepturi depline, etc.

Preţ:
9 ron

COD: A/DR/J1/019

Din tezaurul arhivelor Album de documente

Carte:DSC03166DSC03167
Din tezaurul arhivelor
Album de documente
Autor:
Ioana Burlacu, Virgiliu Z. Teodorescu
Editura:
Editat de Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1976
Descriere:
24 x 29 cm, 150 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, coperta cartonată cu urme de uzură, porţiune cotor întărită cu scoci transparent, marginile copertei arse în incendiu, afectate cca 0,5 cm adâncime pe o porţiune de 13 cm, interiorul ok, cu excepţia unor pete cafenii sub formă de chenar generat de umezeală care încadrează partea albă a paginilor şi o afectare prin foc a cca 1 mm adâncime pe cantul exterior al paginilor, pe o suprafaţă limitată (2-3 cm).
Note:
Pe 12 pagini este înserată o prezentare a materialelor incluse în volum, urmată de 10 pagini cu lista reproducerilor, începând cu Privilegiul comercial semnat în 1368 de Vladislav– domnul Ţării Româneşti şi terminând cu Varianta a doua a ziarului România Liberă din 24 august 1944, prin care se aducea la cunoştinţă evenimentul istoric de la 23 August 1944.
În acest interval temporal sunt aduse la cunoştinţa publicului actele importante din istoria naţională aflate în custodia Arhivelor Naţionale ale RSR, prin intermediul fotocopiilor realizate de fotografii Traian Petrache şi Alexandru Tănăsescu.
Preţ:
25 ron

COD: A/ST/TAV10/015

Căpitanul de panduri Simion Mehedinţeanu

 

Carte:DSC03337

Căpitanul de panduri

Simion Mehedinţeanu

Autor:

Maior Ilie Ceauşescu

Editura:

Editura Militară, 1966

Descriere:

12 x 16 cm, 80 pagini, stare acceptabilă (coperta 4 cu pete şi urme de îndoire, colţ de cca 2 cmp rupt din prima şi ultima pagină, ambele fără text), reproduceri foto alb-negru, tematice, coperta de Radu Dan.

Note:

Lucrare de factură istorică ce pune în evidenţă pe unul dintre liderii Mişcării conduse de Tudor Vladimirescu. Sunt înserate numeroase date şi informaţii legate de desfăşurarea evenimentelor din jurul anului 1821, atât cele coordonate de Tudor Vladimirescu, cât şi cele ce au urmat după moartea acestuia. Sunt utilizate surse credibile (arhive, alţi istorici), astfel că lucrarea de factură monografică, deşi de mici dimensiuni, este interesantă pentru cei care doresc să cunoască amănunte din perioada analizată.

Căpitanul de panduri Simion Mehedinţeanu, este prima lucrare semnată de Ilie Ceauşescu, dintr-un şir de cca 30, conform Wikipedia.

Preţ:

23 ron

COD: A/dr/J2/021